Το σύνολο των Ιδρυματικά Υπευθύνων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων της χώρας αποτελεί το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής Άσκησης. Στο Δίκτυο συμμετέχουν και στελέχη των Γ.Π.Α. Το Δίκτυο λειτουργεί ουσιαστικά από το 2011, που πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση των Γ.Π.Α. Μέχρι τώρα (3ος 2022) έχει πραγματοποιήσει 20 συναντήσεις.

Το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής Άσκησης εκπροσωπείται από τριμελές Προεδρείο που απαρτίζεται κάθε φορά από τον/την Ιδρυματικά Υπεύθυνο/η του Ιδρύματος που διοργανώνει την τρέχουσα συνάντηση, και τους/τις Ιδρυματικά Υπευθύνους/ες  της προηγούμενης και της επόμενης συνάντησης.

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η κοινή αντιμετώπιση της Πρακτικής Άσκησης, η πληροφόρηση, η ανατροφοδότηση και η από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων και επίλυση των προβλημάτων της Πρακτικής Άσκησης.

Σημαντική συνεισφορά του Δικτύου αποτελεί: η θεσμοθέτηση  της Πρακτικής Άσκησης ως μάθημα εντός των Πανεπιστημίων, ο Αλγόριθμος κατανομής του προϋπολογισμού μεταξύ των Ιδρυμάτων, η πρόταση νομικού πλαισίου για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών των Πανεπιστημίων.