Η Οριζόντια Δράση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για τη συνέργεια των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και για τη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια.

Η αναγκαιότητα φάνηκε από τις συναντήσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που έδειξαν τη δυναμική της δράσης σε ακαδημαϊκό και διαχειριστικό επίπεδο και τη θέληση για συνέργεια των Ιδρυμάτων. Οι συναντήσεις αυτές έδειξαν επίσης την ανάγκη του συντονισμού της διάδρασης ανάμεσα στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και τη Διαχειριστική Αρχή καθώς αναφύονται συνεχώς προβλήματα που σχετίζονται με τους κανόνες διαχείρισης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης σε σχέση με την ακαδημαϊκή πρακτική, σε συνάρτηση πάντοτε με τις ιδιαιτερότητες των Ιδρυμάτων.

Παρά το γεγονός ότι η χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση μετρά περίπου δυο δεκαετίες υλοποίησης, παραμένουν ακόμη θεσμικά και διαχειριστικά προβλήματα που χρήζουν ανάλυσης και λύσης σε επίπεδο συνόλου Πανεπιστημίων.

Σε πολλές περιπτώσεις το Δίκτυο των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης εξουσιοδοτούσε μέλη του να έρχονται σε επαφή με τη Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Παιδείας για διευθέτηση ζωτικών ακαδημαϊκών αλλά και διαχειριστικών ζητημάτων. Δημιουργήθηκαν επιτροπές από μέλη του Δικτύου για την κατάθεση προτάσεων σε επίπεδο ακαδημαϊκής οργάνωσης και θεσμικής κατοχύρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Μετά από 9 περίπου χρόνια λειτουργίας του, το Δίκτυο των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης είχε φτάσει πια σε ωριμότητα που να δικαιολογεί τη δημιουργία Κεντρικής Δράσης σε επίπεδο χώρας. Έτσι στη 15η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (Φλώρινα, 22/9/2017) δημιουργήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους: Αντώνη Κορωναίο (Καθηγητή ΑΠΘ),  Μιχάλη Ταρουδάκη (Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλη Βραχόπουλο (Καθηγητή ΕΚΠΑ) και  Δόμνα Μιχαήλ (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).

Η επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της στη 16η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (Χαλκίδα, 16/2/2018).

Τα αντικείμενα της Οριζόντιας Δράσης που προτάθηκαν από την επιτροπή ήταν:

  1. Η οργάνωση ενός Γραφείου Συντονισμού για την υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (με τα πρακτικά των συναντήσεων, νομοθεσία κλπ).
  2. Η εκπόνηση ερευνών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και υλοποίησης της ΠΑ στα ΑΕΙ.
  3. Η ανάπτυξη κοινών εργαλείων και εφαρμογών για όλα τα ΓΠΑ με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων.
  4. Η προώθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού των ΓΠΑ.
  5. Η υλοποίηση δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου των ΓΠΑ στην Ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων κλπ).
  6. Η καταγραφή και μελέτη της οργάνωσης της ΠΑ σε ομοειδή Τμήματα.
  7. Η επικουρία στην οργάνωση συναντήσεων των ΓΠΑ της χώρας.
  8. Η προώθηση της νομοθετικής κατοχύρωσης της ΠΑ των Πανεπιστημίων
  9. Η δημιουργία ενός Οδηγού Πρακτικής Άσκησης.
  10. Η σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ με ανάλογες κεντρικές δράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.