Με τον όρο Πρακτική Άσκηση εννοούμε κάθε προγραμματισμένη και μεθοδευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία φέρνοντας τον/τη φοιτητή/τρια σε άμεση επαφή με τον επαγγελματικό του/της χώρο, έχει στόχο τη σύνδεση της εκπαιδευτικής πράξης με τη θεωρία, την εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με το μελλοντικό επαγγελματικό του/της πεδίο.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών/τριών. Αφορά στην άσκηση καθηκόντων, για μικρό (αλλά εύλογο) χρονικό διάστημα, από τον/την ασκούμενο/η σε Φορέα Υποδοχής υπό την καθοδήγηση Επόπτη/τριας Μέλους ΔΕΠ και την επίβλεψη Επόπτη/τριας του Φορέα Υποδοχής. Βασικός στόχος της είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ σπουδών και των εν δυνάμει χώρων εργασίας των αποφοίτων.

Οι βασικοί κρίκοι που συνιστούν την αλυσίδα της Πρακτικής Άσκησης είναι: ο/η ασκούμενος/η, ο Φορέας Υποδοχής με τον/την Επόπτη/τρια του και η Σχολή/Τμήμα προέλευσης με τον/την Επόπτη/τρια Μέλος ΔΕΠ.