Την τελευταία εικοσαετία (διάστημα 1996-2016), μετά την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης. Σε γενικές γραμμές, σε κάθε Ίδρυμα, στο οργανωτικό σχήμα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν οι παρακάτω:

  • το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που έχει την κεντρική ευθύνη της οργάνωσης, του σχεδιασμού, της οικονομικής παρακολούθησης και της υλοποίησης της πράξης σε επίπεδο Ιδρύματος,
  • ο/η Ιδρυματικά Υπεύθυνος/η, που συντονίζει όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα,
  • οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες, ένας/μία για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος, που είναι μέλη Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τμήματος και έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης σε επίπεδο Τμήματος,
  • οι Επόπτες/τριες, μέλη Δ.Ε.Π., που επιβλέπουν την Πρακτική Άσκηση ενός ορισμένου αριθμού ασκούμενων φοιτητών/τριών από το Τμήμα τους
  • οι Φορείς Υποδοχής, Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί, όπου ασκούνται οι φοιτητές/τριες και
  • οι Επόπτες/τριες, στελέχη των Φορέων Υποδοχής, με ειδικότητα ίδια ή παρόμοια με τους/τις ασκούμενους/ες, που επιβλέπουν τους/τις τελευταίους/ες στο χώρο άσκησής τους.