Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλά, τόσο για τους/τις ασκούμενους/ες όσο και για τους Φορείς Υποδοχείς και για τα Τμήματα/Σχολές προέλευσης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να:

 • αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία προϋπηρεσίας σχετική με το επάγγελμα και με τον τρόπο αυτό να μεταβούν εύκολα από το χώρο των σπουδών τους στην αγορά εργασίας,
 • εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον,
 • αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση,
 • εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη,
 • αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα να ενσωματώσουν, να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • εξοικειωθούν με τη συνύπαρξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων στον ίδιο χώρο εργασίας,
 • θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 

Οι Φορείς Υποδοχής και οι επόπτες/τριες τους, που απασχολούν κάποιον/α φοιτητή/τρια με τη μορφή Πρακτικής Άσκησης:

 • έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων ανθρώπων,
 • έχουν την ευκαιρία αξιολόγησης και επιλογής ενός/μίας μελλοντικού/ής συνεργάτη/τιδας. Με την Πρακτική Άσκηση, πολλοί Φορείς Υποδοχής μειώνουν το κόστος που απαιτείται για την πρόσληψη ενός/μίας μελλοντικού/ής συνεργάτη/τιδας, δημιουργώντας ένα είδος «δεξαμενής» από ταλέντα από την οποία μπορούν να αντλήσουν ανά πάσα στιγμή εξαιρετικούς/ές συνεργάτες/τιδες,
 • λαμβάνουν την ικανοποίηση ότι βοηθούν ένα νέο άνθρωπο να ενταχθεί σε επαγγελματικό/εργασιακό περιβάλλον,
 • έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία.

Οι Σχολές και τα Τμήματα προέλευσης ωφελούνται καθώς, η αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Σχολών/Τμημάτων και παραγωγικών φορέων βοηθά στη διαμόρφωση ή στην επιλεκτική ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών/Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς.