Αναφορικά με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, η διαδικασία, σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, συνοψίζεται στα ακόλουθα 7 στάδια, ωστόσο συχνά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ Ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος:

  1. Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τους/τις Επιστημονικά Υπευθύνους/ες και τους/τις Επόπτες/τριες μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων ή από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής.
  2. Ανακοίνωση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους/στις φοιτητές/τριες και ενημέρωσή τους για το αντικείμενο της κάθε θέσης.
  3. Αιτήσεις των φοιτητών/τριών για κάποια ή κάποιες από τις διαθέσιμες θέσεις.
  4. Επιλογή και αντιστοίχηση των φοιτητών/τριών με τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
  5. Πρακτική Άσκηση στο Φορέα Υποδοχής υπό την επίβλεψη Επόπτη/τιρας μέλους Δ.Ε.Π. και Επόπτη/τριας στελέχους του Φορέα Υποδοχής.
  6. Έκθεση των ασκούμενων μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.
  7. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους/τις φοιτητές/τριες, τους/τις επόπτες/τριες και τους Φορείς Υποδοχής.