Σημαντικό στοιχείο υποβοήθησης της Πρακτικής Άσκησης είναι η χρηματοδότησή της. Στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτήθηκε και συνεχίζει να χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ΕΣΠΑ 2014 – 2020), ενώ υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις, όπου ένας Φορέας Υποδοχής καλύπτει τα έξοδα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια μαθησιακή διαδικασία που υλοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, σε χώρο εκτός του Πανεπιστημίου. Ο/Η ασκούμενος/η, βρίσκεται στο Φορέα Υποδοχής και όχι στο χώρο του Ιδρύματος. Η συμμετοχή του/της ασκούμενου/ης στην Πρακτική Άσκηση δημιουργεί την ανάγκη οικονομικής υποστήριξης/ χρηματοδότησης της διότι είναι αναγκαίο να καλυφθούν:

Α. Οι βασικές ανάγκες του/της ασκούμενου/ης κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης. Πιο συγκεκριμένα:

  •  Η αποζημίωση του/της ασκούμενου/ης. Ο/η ασκούμενος/η θα πρέπει να νιώσει την ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία / αγορά εργασίας και για το λόγο αυτό αποζημιώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση της προσωρινής έστω ενσωμάτωσής του/της σε ένα εργασιακό περιβάλλον με όλα τα τυπικά του χαρακτηριστικά.
  • Η ασφάλεια του/της ασκούμενου/ης. Ο/η ασκούμενος/η, όπως και κάθε εργαζόμενος/η, πρέπει να έχει ασφάλεια, που αφορά την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο Πρακτικής Άσκησης (Ν. 4009/2011, άρθρο 36, παρ.1, β; Εγκύκλιος ΙΚΑ 44/2004; Ν. 3232/04, άρθρο 15, παρ.10.Β. Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν στην υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα:
  • Οι αμοιβές των εργαζομένων στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, των Επιστημονικά Υπευθύνων και του/της Ιδρυματικά Υπευθύνου/ης.
  • Τα έξοδα μετακίνησης των παραπάνω για τις ανάγκες της Πρακτικής Άσκησης.
  • Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.